Pravidla soutěže

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE 

VYHRAJ KOTELza 1 Kč

1. POŘADATEL

Pořadatelem spotřebitelské soutěže a správcem údajů je společnost OPOP s.r.o. se sídlem Zašovská 750, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 14091704, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 87953 (dále jen “Pořadatel”).

2. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Spotřebitelská soutěž „VYHRAJ KOTELza 1 Kč probíhá v termínu 15. 05. – 30. 06. 2023 pro všechny konečné uživatele - spotřebitele, kteří zakoupí na území České republiky některý z níže uvedených kotlů společnosti OPOP s.r.o. Soutěže se mohou zúčastnit spotřebitelé, kteří zakoupí kotel výrobce OPOP s.r.o. z řady H4EKO‑U, anebo z řady H4EKO‑D. Na jiné kotle zakoupené spotřebiteli se spotřebitelská soutěž nevztahuje. 

Pořadatel si vyhrazuje právo dobu trvání soutěže prodloužit nebo zkrátit dle svého uvážení. 

3. PODMÍNKY ÚČASTI

Soutěže se mohou zúčastnit spotřebitelé starší 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele soutěže, jeho rodinní příslušníci. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána. Stejně tak se cena nepředá v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření ze spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi — spotřebiteli k získání výhry. Soutěžící se může soutěže zúčastnit vícekrát a zvýšit tak svou šanci na výhru. Každý soutěžící může vyhrát pouze 1x. V případě opakované výhry získává cenu další soutěžící v pořadí. 

4. PRAVIDLA SOUTĚŽE VYHRAJ KOTELza 1 Kč

Termín soutěže: 15. 05. – 30. 06. 2023

Výhry:

Všichni spotřebitelé, kteří zakoupí kotel z řady H4EKO‑U nebo H4EKO‑D výrobce OPOP s.r.o. v rozhodném období od 15. 05. do 30. 06. 2023, budou zařazeni do slosování o následujících 10 (deset) finančních cen:

  • 1. místo – výherce obdrží bez 1 Kč pořizovací cenu kotle
  • 2. místo – výherce obdrží vratku — 50 % z pořizovací ceny kotle
  • 3. místo – výherce obdrží vratku — 50 % z pořizovací ceny kotle
  • 4. místo – výherce obdrží vratku — 50 % z pořizovací ceny kotle
  • 5. místo – výherce obdrží vratku — 30 % z pořizovací ceny kotle
  • 6. místo – výherce obdrží vratku — 30 % z pořizovací ceny kotle
  • 7. místo – výherce obdrží vratku — 30 % z pořizovací ceny kotle
  • 8. místo – výherce obdrží vratku — 30 % z pořizovací ceny kotle
  • 9. místo – výherce obdrží vratku — 30 % z pořizovací ceny kotle
  • 10. místo – výherce obdrží vratku — 30 % z pořizovací ceny kotle

Finanční prostředky budou vyplaceny vč. alikvotní části DPH u výhry 1.  z pořizovací ceny kotle doložené na faktuře — daňovém dokladu, anebo na dokladu o zaplacení bez 1 Kč s tím, že pokud bude doložená cena kotle na faktuře – daňovém dokladu, anebo na dokladu o zaplacení vyšší než doporučená cena dle Ceníku platného od 11. 04. 2023 a zveřejněného na webových stránkách výrobce cenik-produktu-cr-od-11_04_2023.pdf (opop.cz), vyplácí se finanční prostředky z doporučené ceny kotle uvedené v Ceníku platném od 11. 04. 2023.

Finanční prostředky budou vyplaceny vč. alikvotní části DPH u výhry 2 — 10 z pořizovací ceny kotle doložené na faktuře — daňovém dokladu, anebo na dokladu o zaplacení s tím, že pokud bude doložená cena kotle na faktuře – daňovém dokladu, anebo na dokladu o zaplacení vyšší než doporučená cena dle Ceníku platného od 11. 04. 2023 a zveřejněného na webových stránkách výrobce cenik-produktu-cr-od-11_04_2023.pdf (opop.cz), vyplácí se finanční prostředky z doporučené ceny kotle uvedené v Ceníku platném od 11. 04. 2023.

Podmínkou zařazení do slosování je registrace na webu, přihlášení do soutěže přes WhatsApp na telefon 606 083 195, anebo na e‑mail striteska@opop.cz , anebo zaslání požadovaných podkladů prostřednictvím České pošty na adresu OPOP s.r.o. Zašovská 750, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí (na obálku uvést „soutěž“) s tím, že ke všem možnostem registrace je potřeba zaslat následující dokumenty: (fotografie  výrobního štítku kotle, doklad o zaplacení kotle); jméno, příjmení, bydliště, tel. kontakt, číslo účtu pro vyplácení odměny; V případě, že údaje budou neúplné, vyhrazuje si pořadatel právo nezařadit spotřebitele do soutěže.

Registraci na webu, anebo zaslání dokladů poštou je potřeba provést nejpozději do 14. 07. 2023. K pozdější registraci na webu, anebo případnému obdržení pokladů poštou po dni 14. 07. 2023 nebude přihlíženo. Slosování výherců proběhne dne 31. 07. 2023 v sídle společnosti OPOP s.r.o. Každému účastníkovi soutěže bude přiděleno pořadové číslo. Pořadová čísla budou vložena do vaku a z tohoto vaku bude vybráno náhodně 10 výherců soutěže v pořadí od 1 až do 10. Pořadatel zajistí tříčlennou komisi ze zaměstnanců společnosti, která ověří pořadové číslo výherce a zároveň identifikaci výherce podle přiděleného pořadového čísla. Pořadová čísla spotřebitelů budou přidělována vzestupně podle jich registrace na webu, anebo kdy pořadatel obdrží podklady k soutěži poštou. Po skončení losování budou výherci ve lhůtě bez zbytečného odkladu informováni o své výhře výši výhry a pořadí buď prostřednictvím e‑mailu, anebo WhatsApp, anebo Českou poštou.

5. PŘEDÁNÍ VÝHER

Výhry budou zaslány na účet spotřebitele nejpozději do 31. 08. 2023. V případě, že sdělený bankovní účet spotřebitele bude zrušen, anebo v případě, že nebude možné finanční prostředky zaslat na účet spotřebitele, propadají výhry ve prospěch pořadatele. 

6. ODPOVĚDNOST

Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům spotřebitelské soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na Pořadateli. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou je vyloučeno. Pořadatel není odpovědný za ztrátu, poškození nebo nedoručení soutěžních zásilek či registraci. Pořadatel rovněž není odpovědný za nedoručení cen na adresy výherců Soutěže. 

7. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž kdykoli změnit, pozastavit či zrušit. 

Pravidla soutěže jsou dostupná po celou dobu trvání Soutěže na internetové stránce www.opop.cz  Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny. 

8. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOUHLAS S UCHOVÁVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Registrací na WhatsApp či zasláním e‑mailu, anebo zasláním podkladů prostřednictvím České pošty, vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly Spotřebitelské soutěže, podmínkami Soutěže, právy a povinnostmi, které jsou stanoveny jednotlivým stranám Soutěže a zároveň se soutěžící zavazuje dodržovat pravidla Soutěže. 

Registrací na WhatsApp či zasláním e‑mailu, anebo zasláním podkladů prostřednictvím České pošty, vyjadřuje soutěžící svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společnosti OPOP s.r.o. se sídlem Zašovská 750, Krásno nad Bečvou 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 14091704, jako správci osobních údajů. Správce shromažďuje osobní údaje a chrání tyto osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 216/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (“GDPR”). Soutěžící bere na vědomí, že má práva ve smyslu citovaného Nařízení, že poskytl svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, může jej kdykoliv odvolat dobrovolně a bezplatně, že má právo na opravu svých osobních údajů, má právo na jejich likvidaci a jejich odstranění v jakékoliv podobě u správce osobních údajů. 

Soutěžící se může kdykoliv obrátit na správce s žádostí na vysvětlení o ochraně svých osobních údajů, a to WhatsApp, či zasláním e‑mailu, anebo prostřednictvím České počty. Účastí v soutěži poskytuje soutěžící Pořadateli své osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, telefonický kontakt a číslo účtu.

Tyto své osobní údaje Soutěžící poskytuje Pořadali Spotřebitelské soutěže za účelem vyhodnocení Soutěže a archivaci po dobu nezbytně nutnou, maximálně však po dobu 5 (pěti) let od skončení Soutěže. Osobní údaje jsou poskytovány pro potřebu Pořadatele Spotřebitelské soutěže a nebudou využívány k marketingovým účelům. Soutěžící má právo svůj souhlas s uchováním osobních údajů pro účely Spotřebitelské soutěže kdykoliv odvolat po zaslání e‑mailu, WhatsApp, anebo Českou poštou, a to v průběhu Soutěže i po skončení Soutěže. V případě, že soutěžící svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolá přede dnem slosování a vyhlášení Soutěže, nebude do slosování zařazen. 

9. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE

Pořadatel neodpovídá za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se Soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací mobilních operátorů nebo jejich dostupností pro účastníky soutěže. 

Pořadatel je oprávněn vyloučit ze Soutěže i bez předchozího upozornění takového účastníka soutěže, který porušil tyto podmínky a pravidla soutěže, obecně závazné právní předpisy nebo u něhož má Pořadatel důvodné podezření na porušení těchto podmínek a pravidel Soutěže nebo obecně závazných právních předpisů, případně účastníka, který během soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy.

Reklamace výher je vyloučena. (Nevztahuje se na záruční podmínky výher samotných).

Pořadatel je oprávněn změnit pravidla Soutěže či technické nebo organizační zabezpečení Soutěže a v takovém případě je změna pravidel účinná od okamžiku zveřejnění na webových stránkách soutěže www.opop.cz

Případné námitky k průběhu Soutěže lze Pořadateli zaslat WhatsApp, e‑mailem, anebo prostřednictvím České pošty na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech nejpozději do 19. 07. 2023. Námitky podané po tomto termínu jsou právně neúčinné a nebude k nim přihlíženo. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné.

Ve Valašském Meziříčí, dne 13. května 2023           Ing. Michal Dostál, jednatel OPOP s.r.o.